Czech Republic: Jsme fér. Pražský primátor podpořil manželství homosexuálních párů

Zdeněk Hřib (Piráti) se jako první primátor nebo starosta v Česku přidal k podpoře gay a lesbických párů, které usilují o možnost vstupovat do manželství. Šéf magistrátní rady za to ve středu získal do iniciativy „Jsme fér“ dokument s názvem Certifikát férovosti.

„My, starostové a primátoři českých měst a obcí společně podporujeme možnost všech milujících párů vstupovat do manželství. Věříme, že milující a stabilní páry a jejich rodiny tvoří důležitou součást naší společnosti a přispívají k tomu, aby se lidem v našich městech a obcích dobře žilo. Je naší příjemnou povinností oddávat snoubence a přejeme si, abychom už nemuseli naše občany rozdělovat do dvou kategorií podle toho, koho milují.“

Tak zní výzva několika neziskových organizací, které podporují LGBT komunitu nebo pořádají festival Prague Pride. Právě svou fotografii v duhovém průvodu v ulicích metropole připojil Hřib k facebookovému příspěvku, kde zdůvodnil své rozhodnutí.

Homosexuálové nemají podporů poslanců

Homosexuální páry žádají, aby došlo k legislativní změně, která by jim umožnila  uzavírat manželství se všemi právy a povinnostmi, jako je to běžné u sňatků mezi mužem a ženou. Gayové a lesby mohou nyní uzavírat pouze registrované partnerství.

V Poslanecké sněmovně však nemá novela občanského zákoníku dostatečnou podporu. Jednotně hlasuje snad jen Pirátská strana, jejímž je Hřib členem. Aktivisté se snažili politiky nedávno obměkčit lineckým pečivem ve tvaru zlomeného srdce. Dalším krokem „duhového lobbingu“ je získat podporu starostů a primátorů.

„Ti sice nehlasují o zákonech, ale zase jsou blíže lidem. A proto ví, že základem dobré společnosti jsou dobré vztahy mezi lidmi, zejména mezi sousedy. Že ve městě, kde spolu lidé mluví a vychází si vstříc, se všem žije lépe. Vidí, že gay a lesbické páry a rodiny, které vytvářejí, jsou stejně dobrými sousedy jako kdokoliv jiný,“ uvedla v tiskové zprávě magistrátu Adéla Horáková, právnička iniciativy Jsme fér. Homosexuálové a jejich sympatizanti doufají, že se Hřibovým činem nechají inspirovat právě poslanci a senátoři a podpoří manželství pro všechny. Read more via Prazsky denik.cz


download.png

Zdeněk Hřib (Piráti) has been the first mayor or mayor of the Czech Republic to support gay and lesbian couples seeking marriage. On Wednesday, the head of the city council received the "Fair Fair" initiative entitled "We Fair". Mayor Hibb has joined to support marriage for gay and lesbian couples by signing the "We're Fair" call.lupa-plus.

"We, the mayors and mayors of Czech towns and municipalities, together support the opportunity of all loving couples to enter into marriage. We believe that loving and stable couples and their families are an important part of our society and contribute to the well-being of people in our cities and communities. It is our pleasure to indulge our fiancee, and we wish that we no longer have to divide our citizens into two categories depending on whom they love. "

This is the call of several non-profit organizations that support the LGBT community or the Prague Pride festival. Just taking his photo in a rainbow parade in the streets of the metropolis, Hibb joined the facebook contribution to explain his decision.

Homosexuals do not have MPs' support

Homosexual couples ask for a legislative change to allow them to marry with all the rights and duties that are common to marriages between a man and a woman. Gay and lesbian can now only sign up for a registered partnership.

In the Chamber of Deputies, however, the amendment to the Civil Code does not have sufficient support. The only vote is the Pirate Party, which is a member of the Hreben. The activists have been trying to smoothen policies lately with a broken heart broil. The next step of "Rainbow Lobbying" is to get support from mayors and mayors.

"They do not vote for the law, but they are closer to the people. He therefore knows that the good of good society is the good relationship between people, especially among the neighbors. That everyone lives better in a city where people talk and meet. They see that gay and lesbian couples and families they create, are as good neighbors as anyone else, "she said in a press release magistrate Adele Horakova, a lawyer initiatives we are fair . Homosexuals and their sympathizers hope that Senators will be inspired by Hribe's action and will support marriage for all.IT’S ONLY FAIR

It is only fair that LGBTI people are treated as equals.

Donate and power our campaign. Give a one-off donation or give regularly.

Love is love neither homo nor hetero. Therefore, it’s only fair that love is treated equally. Now is the time for people and politicians to amend this inequality in Czech society. It’s only fair and equal. Politicians have not found the time over the last four years to amend and settle legislation on registered partnership.

With your support and donations, we want to change that.

We want our policy formers and makers to act fairly towards LGBTI people, and recognize our love, commitment and contributions. Therefore, we are campaigning to increase public support for the marriage equality of LGBTI people as it’s only fair.

WHY ME, WHY NOW?

We have brought together a coalition of non-profit organizations and people who believe it’s only fair and equal that they have the choice to marry. Together, we are challenging the status quo. We cannot do it alone. We need your financial support to deliver our campaign.

It is always a good time to be fair. It makes no sense to wait to the next generation, fairness is a good and true thing to do now!

TOGETHER WE CAN

It is in your hands to deliver change. For our campaign to succeed we need to be taken seriously and fairly by policy formers and makers. We need to be visible across Czechia, in cities towns and villages; in urban and rural areas; in work environments, and in public services, etc.

Every Crown we get from you will be spent on delivering that visibility: you will be paying for information posters, dispelling the myths leaflets, video production and getting to every corner of Moravia and Silesia- across the whole of Czechia and beyond to our diaspora.

Our campaign is about getting people talking, not just posters. It is a national conversation. It is your donations which will make the conversation happen.

From 19 April throughout Czechia we will deliver a series of discussions, dialogues and debates about marriage equality. We will be at local and national festivals. In September, we will visit the town squares of over 60 Czech cities talking about marriage equality and listening too.

See more via jsmer