Netherlands: Van der Staaij blijft staan voor 'bijbelse noties' in anti-lhbti pamflet

Het anti-lhbti pamflet dat is ondertekend door honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici brengt grote verontwaardiging teweeg. In de zogenoemde Nashville-verklaring staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.

De kritiek richt zich vooral op SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, een van de prominente ondertekenaars van het pamflet. Verschillende mensen hebben gezegd aangifte tegen hem te gaan doen.

Van der Staaij heeft inmiddels een korte reactie doen uitgaan. Daarin schrijft hij zich te kunnen vinden in de strekking van de Nashville-verklaring omdat de SGP staat "voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit". Hij was verder niet bereikbaar voor commentaar.

Nashville-verklaring

Het draait allemaal om de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten. De toon in het pamflet is sterk anti-lhbti. Er wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw." Homoseksualiteit wordt daarom sterk afgekeurd en het is ook niet iets waar christenen onderling van mening over mogen verschillen. Verder staat er dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen.

De eerste 250 ondertekenaars zijn verbonden aan onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Read more via NOS


Van der Staaij stands for 'biblical notions' in anti-lhbti pamphlet

The anti-lhbti pamphlet signed by hundreds of orthodox Protestant pastors, pastors and politicians brings great indignation. The so-called Nashville statement describes how Christians should deal with faith, marriage and sexuality.

The criticism mainly concerns SGP party leader Kees van der Staaij, one of the prominent signers of the pamphlet. Several people have said they are going to file a complaint against him.

Van der Staaij has now given a short reaction. In it he writes to be able to find himself in the spirit of the Nashville statement because the SGP stands "for the biblical notions about marriage, family and sexuality". He was not available for comment.

Nashville Declaration

It's all about the Dutch translation of the Nashville statement, a document that was drawn up in the United States in 2017. The tone in the pamphlet is strongly anti-lhbti. It is described that "God intended marriage as a lifelong covenant relationship between one man and one woman." Homosexuality is therefore strongly disapproved and it is also not something that Christians may disagree about. Furthermore, it states that homosexuals and transgenders can heal from their sexual orientation.

The first 250 signatories are associated with, among others, the Restored Reformed Church, the Reformed Congregations and the Christian Reformed Churches and the Protestant Church in the Netherlands (PKN).