Poland: President Andrzej Duda considering ‘gay propaganda’ ban

The president of Poland, Andrzej Duda, has said that he he would “seriously” consider a law banning “homosexual propaganda” in schools and scouting organisations.

Duda made the remarks in an interview in the Polish language newspaper, Nasz Dziennik. 

“I think that this kind of propaganda should not take place in schools, it has to be calmly and consistently opposed,” he said. If such a law were put forward for consideration, it would likely be similar to the one that is currently in place in Russia, which bans “gay propaganda.”

The Russian law’s stated purpose is to protect children from being exposed to “homonormativity” as it contradicts “traditional family values.” Read more via Pink News


Andrzej Duda zastanowi się nad zakazem "propagandy homoseksualnej"

Czy Polska pójdzie w ślady putinowskiej Rosji?

Prezydent Duda zapowiedział w rozmowie z dziennikarką "Naszego Dziennika", że byłby gotów poprzeć prace nad projektem zakazującym "propogandy homoseksualnej" w szkołach i ZHP. Podobna ustawa funkcjonuje w Rosji.

Czy prezydent podpisałby ustawę zakazującą "propagandy homoseksualnej" i gender w szkołach albo w harcerstwie - pyta dziennikarka w rozmowie z Andrzejem Dudą. "Uważam, że absolutnie taka propaganda nie powinna mieć miejsca w szkołach. Trzeba się temu cały czas spokojnie i konsekwentnie przeciwstawiać. Jeśli taka ustawa by powstała i byłaby dobrze napisana, nie wykluczam, że podszedłbym do niej poważnie" - stwierdza na łamach ultrakatolickiego dziennika prezydent.

Wątek zakazu "propagandy" nawiązywał do dwóch wydarzeń, o którzch ostatnio było dość głośnio. Pierwsze to "Tęczowy Piątek", którego ostatnia edycja odbyła się 26. października. Drugie to konflikt wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego dotyczący polityki antydyskryminacyjnej związku. Warto przypomnieć, że "Tęczowy Piątek" zaplanowany był także w szkole, w której uczył się Andrzej Duda. Kierownictwo II LO w Krakowie wydało w tej sprawie zakaz  "dystrybucji plakatów, ulotek, gadżetów oraz poruszania podczas lekcji tematów związanych z akceptacją i otwartością".  Read more via Queer.pl

Andrzej Duda will consider the ban on "homosexual propaganda"

Will Poland follow in the footsteps of Putin's Russia?

President Duda announced in an interview with the journalist of Nasz Dziennik that he would be willing to support work on a project banning "homosexual propoganda" in schools and ZHP. A similar act operates in Russia.

Would the president sign a law prohibiting "homosexual propaganda" and gender in schools or in scouting - asks the journalist in an interview with Andrzej Duda. "I think that this kind of propaganda should not take place in schools, it has to be calmly and consistently opposed." If such a law was created and would be well written, I do not exclude that I would approach it seriously ", the president of the ultra-Catholic daily . 

The thread of the prohibition of "propaganda" referred to two events, which lately was quite loud. The first is "Rainbow Friday", the last edition of which took place on October 26. The second is a conflict within the Polish Scouting Association concerning the relationship's anti-discrimination policy. It is worth recalling that "Rainbow Friday" was also planned at the school where Andrzej Duda was studying. The management of the Secondary School No. 2 in Krakow issued a prohibition on  "distributing posters, leaflets, gadgets and discussing topics related to acceptance and openness during the lesson".